Политика по качество

От 2008г. в INTRAMA е внедрена сертифицирана Интегрирана система за управление според изискванията на ISO 9001 и ISO 22000 от SGS (СЖС БЪЛГАРИЯ ЕООД).

Компанията е сертифицирана също така от TUV SUD Service GmbH в областта на продажбата и сервиза на търговски везни, индустриални везни, прецизни везни, уреди за маркиране на цена, контролни везни, уреди за месопреработка, термоетикети и термохартия. Изпитателни лаборатории за извършване на метрологична проверка и ремонт на теглови системи, както и калибриране на везни.

Ръководството на INTRAMA планира и осигурява необходимите материални, финансови, човешки и информационни ресурси за функционирането, поддържането и постоянното подобряване на качеството на работа в организацията, за посрещане на нарастващите изисквания на клиентите. Внедрената и сертифицирана система за управление е документирана, обявена, прилагана и поддържана на всички равнища в организацията. С цел адекватност и съответствие, се прави периодичен преглед и актуализация на политиката по качество, в съответствие с целите на организацията.

Ръководството на INTRAMA, определя своите цели, като се придържа към няколко основни принципа:

- Удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентитe, при стриктно спазване на приложимото национално и европейско законодателство;

- Създаване и поддържане на дълготрайни, взаимоизгодни партньорски отношения със своите доставчици, което осигурява възможност да се използват най-добрите суровини, материали, технически средства и оборудване, като гаранция за високо качество;

- Създаване на благоприятна работна атмосфера за своите служители, постоянно повишаване на квалификацията, спазване на изискванията за безопасност в процеса на работа, ангажираност за извършване на качествена работа и изпълнимост на поставените задачи;

- Непрекъснато подобряване на качеството на продуктите и услугите на INTRAMA, в стремежа си да предлагаме на клиентите най-добрите комплексни решения в сферата на обработката, опаковането и продажбата на хранителни продукти;

- Систематично проверяване на функционирането на Интегрираната система за управление и своевременно коригиране на констатираните и потенциални несъответствия.

В изпълнение на декларираната политика, Ръководството на INTRAMA се ангажира с непрекъснатото усъвършенстване на Системата за управление на качеството, като изисква и мотивира нейното спазване от всички свои служители.